catname

  • 基本陈列

    中国甲午战争博物院的基本陈列,是以清朝北洋海军提督署等文物建筑为陈列展示场所、以北洋海军与甲午战争史为主要内容的陈列展示…

百家争鸣

_______________________